Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11366/236
Title: SK CRIS as a Tool for Integration of Data on Research and Development at the National Level
Other Titles: SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni
Authors: Zendulková, Danica 
Keywords: research information management;current research information systems;national CRIS;CERIF;SK CRIS;Slovakia
Issue Date: 2-Apr-2014
Publisher: Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR)
euroCRIS
Source: Informačné systémy o vede. Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom [Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs.] Zborník z medzinárodnej konferencie. [Proceeding from International Conference] CVTI SR, Bratislava 2. apríla 2014, pp. 105-116
Series/Report no.: SK-CRIS Event (CVTI SR, Bratislava, Apr 2nd, 2014)
Conference: SK-CRIS Event Bratislava (2014) 
Abstract: 
[EN] Within the context of the Slovak legal environment, the CRIS is to be perceived as a public administration information system for the collection, provision and use of data on R&D and innovations arising from research funded from public resources. Under Act no. 275/2006 Coll. on the Information Systems of Public Administration and on amendments to certain Acts, an information system is defined as an operating entity which delivers meaningful and systematic information activities (collection, provision and access to data, processing, transfer, storage, archiving and liquidation of data) by means of hardware and software.

This system builds on the Information System on Research and Development Potential (IS VVP, in operation from 2000 to 2007) and Information System CIP R&DI (CIP VVI, in operation from 2008 to 2012). The latter is defined in Act no. 172/2005 of 21st March 2005 on the Organisation of State Support for Research and Development and the amendment to Act no. 575/2001 Coll. on the Organisation of Activities of the Government and Central State Administration, as amended (Act no. 233/2008 Coll., Act no.40/2011 Coll., and Act no. 352/2013) and related decrees issued by the Ministry of Education, Research and Development and Sport of the Slovak Republic (the Ministry). The CIP R&DI is administered by the Ministry and operated by the SCSTI.

[SK] V kontexte slovenského právneho prostredia môžeme systém CRIS chápať ako informačný systém verejnej správy zabezpečujúci zber, spracovanie, poskytovanie a využitie údajov o výskume, vývoji a inováciách podporovaných z verejných zdrojov. V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov7 informačným systémom rozumieme funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť (získavanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov, zhromažďovanie, spracúvanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov)
prostredníctvom technických a programových prostriedkov.

Tento systém nadväzuje na Informačný systém výskumno-vývojového potenciálu
(prevádzkovaný v období rokov 2000 – 2007) a Informačný systém CIP VVI (2008-2012),
ktorý definuje zákon č. 172/2005 z 21. marca 2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 233/2008 Z. z., zákon č.
40/2011 Z. z. a zákon č. 352/2013 ) a súvisiace výnosy MŠVVaŠ SR. Z hľadiska kompetencií
MŠVVaŠ SR je správcom CIP VVI a prevádzkovateľom je CVTI SR.
Description: 
9 pages, 17 slides.-- Presentation delivered at the conference "Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs" held Apr 2nd, 2014 at the CVTI SR in Bratislava, Slovakia.

Text and slides in Slovak.
URI: http://hdl.handle.net/11366/236
ISBN: 978-80-89354-28-3
Appears in Collections:Outreach: Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat
zendulkova_SKCRIS_Bratislava.pdf1.42 MBAdobe PDF
View/Open
Show full item record

Page view(s) 20

458
checked on Sep 28, 2023

Download(s) 50

220
checked on Sep 28, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are offered under a CC-BY 4.0 licence unless otherwise indicated