Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11366/243
Title: IPn Methodology - Effective System for Assessing and Funding Research, Development and Innovation
Other Titles: IPn Metodika - efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací
Authors: Hudečková, Viera 
Keywords: research information management;research reporting;IPn methodology;research funding;Czech Republic
Issue Date: 2-Apr-2014
Publisher: Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR)
euroCRIS
Source: Informačné systémy o vede. Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom [Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs.] Zborník z medzinárodnej konferencie. [Proceeding from International Conference] CVTI SR, Bratislava 2. apríla 2014, pp. 96-104
Series/Report no.: SK-CRIS Event (CVTI SR, Bratislava, Apr 2nd, 2014)
Conference: SK-CRIS Event Bratislava (2014) 
Abstract: 
[EN] The objective of the "Effective Assessment and Funding of Research, Development and Innovation" project is to render the research, development and innovation (R&D&I) more attractive to researchers, to promote excellence in R&D&I, to encourage young people to become involved in R&D&I, to enhance the prestige of scientific work and to develop mechanisms for funding by the quality of work performed. This objective is to be achieved by a new methodology ("IPn Methodology") for assessment of the results and of institutions and the distribution of state funding. The proposal for a new evaluation system is based on the recommendations resulting from the international audit of Research, Development and Innovation in the Czech Republic, which delivered a strong warning against mechanistic application of the current methodology. The system will be used by state administration bodies, funders of R&D&I and all the research organisations and their staff concerned.

The IPn Methodology was launched on 1st February 2012. It was preceded by a general discussion on its contents in the implementation body and the Council for Research, Development and Innovation ("Council") which negotiated coordination of "the IPn Methodology" and "the Methodology for Assessment of the Results of Public Procurement and the Results of the Programmes Completed in 2013". The latter document represents the platform for the preparation of the proposal and testing of a new system of assessment as a key basis to be recommended to the Council of the Government.

[CZ] Cílem projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ je zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro vědecké pracovníky,
podpořit excelenci ve VaVaI, motivovat mladé lidi pro práci ve VaVaI, zvýšit prestiž vědecké práce a nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce.
Prostředkem k dosažení cíle je nová metodika hodnocení výsledků a institucí a nová metodika rozdělování veřejné podpory (dále jen „IPn Metodika“). Návrh nového systému hodnocení bude vycházet z doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který důrazně varoval před mechanistickým pojetím současné Metodiky. Výsledky jeho řešení budou využívány orgány státní správy, poskytovateli podpory a dotknou se všech výzkumných organizací a jejich pracovníků.

Řešení IPn Metodika bylo zahájeno 1.2.2012. Předcházela mu široká diskuse oobsahu jak v realizačním týmu, tak na Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“), kde byla dojednána koordinace řešení IPn „Metodika“ a „Metodika hodnocení výsledků VO a výsledků ukončených programů 2013“, které představuje základní platformu pro přípravu návrhu a ověření nového systému hodnocení jako klíčového podkladu pro následné doporučení Rady vládě.
Description: 
5 pages, 20 slides.-- Presentation delivered at the conference "Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs" held Apr 2nd, 2014 at the CVTI SR in Bratislava, Slovakia.

Text and slides in Czech.
URI: http://hdl.handle.net/11366/243
ISBN: 978-80-89354-28-3
Appears in Collections:Outreach: Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat
hudeckova2_SKCRIS_Bratislava.pdf800.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

256
Last Week
1
Last month
3
checked on Sep 18, 2021

Download(s) 50

106
checked on Sep 18, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are offered under a CC-BY 4.0 licence unless otherwise indicated